معرفی گام های اجرایی سامانه ســـیبنا ( شهرداری ها )

 

 

 

 

 

 

 

اتوماسیون کامل پیشنهاد و تصویب بودجه

بصورت فرآیندی و با مشارکت کلیه معاونتهای تخصصی ، سازمانها و مناطق

 

 • پیکربندی ساختار بودجه (جاری و عمرانی و ...) با قابلیت پشتیبانی از انواع روشهای بودجه ریزی (همچون بودجه ریزی عملیاتی ، حساب های GFS  تهیه شده در شهرداری ها) منطبق بر بخشنامه بودجه وزارت کشور ( مبتنی بر منابع و مصارف)
 • مدیریت واحدهای برنامه ریز، بهره بردار و مجری بودجه در سطح معاونت های تخصصی ، سازمانها و مناطق
 • بخش ایجاد فرم ساز جهت اطلاعات مکمل نظام برنامه و بودجه ( به عنوان مثال طراحی فرم اطلاعاتی شناسنامه پروژه های عمرانی )
 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • بخش مدیریت اسناد و مدارک پیوست بودجه 
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه
 • بارگذاری امضا دیجیتال در فرآیند تایید و تصویب بودجه
 • تهیه مکانیزه آلبوم بودجه سالانه جهت ارایه به شورای اسلامی شهر

 

 

دانلود آلبوم بودجه سال 1400 شهرداری همدان ، از گزارش های استاندارد سامانه سیبنا ( منبع : سامانه شهاب ( شفافیت ) شهرداری همدان )

دانلود آلبوم بودجه سال 1400 شهرداری قزوین ( سفارشی سازی شده )

دانلود آلبوم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد ( سفارشی سازی شده )

 

 

 


مـدیریت مـکان محـور بـودجـه ( GIS Base )

 

 • استفاده از زیر ساخت های GIS  و مختصات جغرافیایی جهت تعیین محدوده جغرافیایی ساختار بودجه بر پایه استاندارد بین الملی Well-known text (WKT) قابل بکارگیری در زیر ساختها و نقشه های شهری
 • تعریف مختصات جغرافیایی بر روی سبد پروژه  كه به سال كاری وابسته نیست و استفاده از این مختصات در سالهای آینده
 • تعریف الگوهای نقشه ( Mask  ) منطبق بر اسناد فرادستی شهرداری با محدوده های مشخص ، جهت تعریف پروژه و یا بودجه در محدوده تعریف شده
 • کلاسترینگ و نمایش تجمیعی مجموعه از مختصات مکانی جهت نمایش تجمیعی و گروه بندی شده

 

تعریف الگوهای تعریف شده ( Mask ) ، در پروژه های چند ساله

 

فیلم نحوه نمایش کلاسترینگ و توزیع بودجه در محدوده های جغرافیایی

 

 


 

مـدیریت یـکپارچه اجرای بودجه در سطح کلیه واحدهای ستادی ، سازمانها و مناطق

 

مدیریت یکپارچه درخواست کالا ، گردشکار تایید و تامین اعتبار

 • کدینگ یکپارچه کالا و خدمات استاندارد شهرداری هماهنگ با سیستم های انبار)در کلیه مناطق و سازمانها(
 • مدیریت یکپارچه درخواست کالای مصرف غیر مستقیم )انباری  ( در کلیه مناطق و سازمانها )هماهنگ با سیستم های انبار (
 • مدیریت یکپارچه فهرست بها و درخواست کالا و خدمات مصرف مستقیم  )غیر انباری ( در کلیه مناطق و سازمانها
 • کنترل بودجه ای فرآیند خرید کالا و خدمات در کلیه مناطق و سازمانها )هماهنگ با سیستم های خرید واحد مالی(

مدیریت یکپارچه درخواست خدمات، گردشکار تایید و تامین اعتبار

 • مدیریت بودجه شارژ انبار در کلیه مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری
 • کنترل بودجه ای فرآیند تحویل کالا و خدمات به درخواست دهنده ها
 • کنترل بودجه ای تنخواه کارپردازان بر اساس درخواست های صادر شده در سازمان
 • داشبوردهای تحلیلی تامین کالا و خدمات)رصد کالاهای پر مصرف، رصد واحدهای پر مصرف ،کنترل قیمت خرید ها در واحدهای مختلف و....(

 

 

 


 

 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • بخش مدیریت اسناد و مدارک پیوست بودجه 
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه
 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه

 

 


 

 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • بخش مدیریت اسناد و مدارک پیوست بودجه 
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه
 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه