ســامانه  یـکپارچه  بــودجه ریزی، نـظارت، اجــرا

 

    سـامـانه ســیـبنا      

ویـــژه شهــرداری ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. پیکربندی ساختار بودجه  منطبق بر بخشنامه های بودجه وزارت کشور (مبتنی بر منابع و مصارف)
 2. تعریف واحدهای برنامه ریز، بهره بردار و مجری بودجه در سطح سـتاد و مـعاونت های تخصصی ، سـازمانها ، مـناطق و مـدیریت های مـستقل
 3. در کنار ساختار استاندارد نظام بودجه ، استفاده از ابـــزار  فــرم ســاز  جهت دریافت و ثبت اطلاعات تکمیلی بر اساس نیاز سازمان (به عنوان مثال طراحی فرم شناسنامه تکمیلی پروژه های عمرانی جهت دریافت اطلاعات مربوطه در زمان پیشنهاد بودجه ( درصورت تعریف راهبر سامانه )
 4. امکان ثبت طبقه بندی اقتصادی  معرفی شده در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 5.  تعریف گردشکارها و مدیریت فرآیندی  ثبت و تایید اطلاعات ، با امکان مشارکت کلیه معاونتهای تخصصی ، سازمانها و مناطق و مدیریت های مستقل
 6. کنترل های سیستمی جهت صحت تکمیل فرم و  ارجاع های هوشمند به کاربران  با توجه به حجم زیاد ارجاعات در بازه های اجرایی بودجه
 7. بارگذاری  امـضای دیــجیتال  در فرآیند تایید و تصویب بودجه
 8. تهیه مکانیزه  آلبــوم بــودجــه  سالانه جهت ارایه به شورای اسلامی شهر

 

 دانلود نمـونه آلبـوم اســتاندارد 

بودجه مصوب شهرداری همدان سال 1401

( منبع : سامانه شهاب ( شفافیت ) شهرداری همدان )

 

 

 دانلود نمــونه آلـبوم سـفارشـی سـازی شده 

بودجه مصوب شهرداری قزوین سال 1401

(منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری قزوین)

 

 

 

  

 

 1.  تعیین محدوده جغرافیایی ساختار بودجه  بروی نقشه ( GIS Base ) ،  قابل استفاده در داشبودهای توزیع مکانی بر پایه استاندارد بین الملی Well-known text (WKT)
 2.  تعریف الگوهای نقشه  ( Mask  ) منطبق بر اسناد فرادستی شهرداری با محدوده های مشخص ، جهت تعریف پروژه و یا بودجه در محدوده های تعریف شده
 3.  کلاسترینگ و نمایش تجمیعی  مجموعه از مختصات مکانی جهت نمایش تجمیعی و گروه بندی شده بروی نقشه به منظور نمایش مطلوب تر حجم زیاد اطلاعات در یک پهنه جغرافیایی خاص
 4. نمایش   توزیع مکانی  هـر بــــرنامــه   بر پهنه جغرافیایی  شهری
 5. نمایش توزیع مکانی پروژه های   هر  ســازمان ، منطقه  و یا مـدیریت  بر پهنه جغرافیایی  شهری
 6. نمایش توزیع مکانی  پروژه های خــاتمه یافته ، درحال اجــرا بر پهنه جغرافیایی  شهری
 7.  

 

تعریف محدوده های مکانی طبق اسناد فرادستی (Mask)

 

نمایش تجمیعی و کلاسترینگ

حجم گسترده ای از موقعیت های مکانی بر پهنه شهری

 

 


 

مـدیریت یـکپارچه اجرای بودجه در سطح کلیه واحدهای ستادی ، سازمانها و مناطق

 

مدیریت یکپارچه درخواست کالا ، گردشکار تایید و تامین اعتبار

 • کدینگ یکپارچه کالا و خدمات استاندارد شهرداری هماهنگ با سیستم های انبار)در کلیه مناطق و سازمانها(
 • مدیریت یکپارچه درخواست کالای مصرف غیر مستقیم )انباری  ( در کلیه مناطق و سازمانها )هماهنگ با سیستم های انبار (
 • مدیریت یکپارچه فهرست بها و درخواست کالا و خدمات مصرف مستقیم  )غیر انباری ( در کلیه مناطق و سازمانها
 • کنترل بودجه ای فرآیند خرید کالا و خدمات در کلیه مناطق و سازمانها )هماهنگ با سیستم های خرید واحد مالی(

مدیریت یکپارچه درخواست خدمات، گردشکار تایید و تامین اعتبار

 • مدیریت بودجه شارژ انبار در کلیه مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری
 • کنترل بودجه ای فرآیند تحویل کالا و خدمات به درخواست دهنده ها
 • کنترل بودجه ای تنخواه کارپردازان بر اساس درخواست های صادر شده در سازمان
 • داشبوردهای تحلیلی تامین کالا و خدمات)رصد کالاهای پر مصرف، رصد واحدهای پر مصرف ،کنترل قیمت خرید ها در واحدهای مختلف و....(

 

 

 


 

 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • بخش مدیریت اسناد و مدارک پیوست بودجه 
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه
 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه

 

 


 

 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • بخش مدیریت اسناد و مدارک پیوست بودجه 
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه
 • بخش مدیریت WBS (شکستهای کار و شکستهای مالی) جهت پیاده سازی طبقه بندی اقتصادی معرفی شده توسط شهرداری در ساختار بودجه (فعالیت و خدمت)
 • مدیریت فرآیندها و ارجاع هوشمند گردشکار های پیشنهاد و تصویب بودجه