ســــیبنا ، سامانه یکپارچه بودجه ریزی ، نظارت ، اجرا ، محصول دانش بنیان و برگزیده جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

محصول دانش بنیان سامانه یکپارچه بودجه ریزی ، نظارت ، اجرا طرح برگزیده جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی ( اصفهان 1396 )