مانیتورینگ قراردادها و پروژ های عمرانی بروی نقشه و پهنه شهری

ثبت وقایع پروژه ها توسط افراد مرتبط و انتساب آن به یک موقعیت مکانی خاص

اطلاع رسانی و آلارم های کنترلی به ناظر و افراد مرتبط ، بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک قراردادها

امکان انتقال فایل ها و مدارک از شبکه های اجتماعی (whatsapp و ... ) و الصاق آن به وقایع یک قرارداد خاص