مدیریت یکپارچه فرآیندهای درخواست و مجوز معاملات ،تعریف مناقصات و مزایدات

تعریف محدوده جغرافیایی تعهدات ، اطلاع رسانی API Base  (زیر ساخت شفافیت)

تعریف الگوهای متنی قرارداد (با استفاده از پایگاههای داده تعریف شده) ، گردشکار تایید، امضای دیجیتال

مدیریت تغییرات و اصلاح قراردادها ، مدیریت صورت وضعیتها ، مدیریت فسخ و خاتمه قراردادها