وقـایع نـگار قراردادها و پـروژه های عمـرانی بر پهنه شهری و جغرافیایی

مانیتورینگ قراردادها و پروژ های عمرانی بروی نقشه و پهنه شهری ثبت وقایع پروژه ها توسط افراد مرتبط و انتساب آن به یک موقعیت مکانی خاص اطلاع رسانی و آلارم های کنترلی به ناظر و افراد مرتبط ، بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک قراردادها امکان انتقال فایل ها و مدارک از شبکه های اجتماعی (whatsapp و .....