مدیریت یکپارچه منابع و مصارف در شهرداری ها

معرفی گام های اجرایی سامانه ســـیبنا ( شهرداری ها ) اتوماسیون کامل پیشنهاد و تصویب بودجه بصورت فرآیندی و با مشارکت کلیه معاونتهای تخصصی ، سازمانها و مناطق پیکربندی ساختار بودجه (جاری و عمرانی و ...) با قابلیت پشتیبانی از انواع روشهای بودجه ریزی (همچون بودجه ریزی عملیاتی ، حساب های GFS ته...