ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شد

ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب اول فروردین ماه 99 یک ساعت به جلو کشیده شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه یک ساعت

ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شد

ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب اول فروردین ماه 99 یک ساعت به جلو کشیده شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه یک ساعت

افزودن نظر جدید