کاتالوگ سیبنا Corporate

ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب اول فروردین ماه 99 یک ساعت به جلو کشیده شد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه یک ساعت ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب اول فروردین ماه 99 یک ساعت به جلو کشیده شد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲...