ســامانه مــدیریت انـــرژی ســـبنا 

 

 ویژه سازمانهای بـزرگ ابـعاد 

 

 

سازمانهای بزرگ ابعاد و همچنین شهرداری ها، دارای مجموعه ای از مکان ها و ساختمانهای می باشند که باتوجه به شرایط اقلیمی ، از مصرف کنندگان عمده منابع انرژی به حساب می آیند، از طرفی، گستردگی و پراکندگی در پهنه جغرافیایی ، امکان مدیریت،کنترل و بررسی سطح مصرف انرژی این مجموعه های گسترده را با روشهای سنتی، تقریبا ناممکن می نماید.

 

سامانه یکپارچه مدیریت انرژی بصورت  مکان محور (GIS Base)  اطلاعات مصارف انرژی را بصورت خودکار دریافت و پایش نموده ، ضمن  شناسایی فرصت های صرفه جویی بصورت هوشمند  ،  تحلیل های مهندسی مصرف و تعیین سرانه مصرف آب ، برق و گاز   و همچنین نحوه ثبت و محاسبه  شاخص های شش گانه مدیریت سبز  را مدیریت و پشتیبانی می نماید. انجام مکانیزه امور مالی و  حسابداری  قبوض   نیز از دیگر قابلیتهای این سامانه نرم افزاری می باشد.

 

 

 

بانک سپه ( کل کشور) ، شهرداری مشهد ، شهرداری همدان ، شهرداری شیراز و همچنین استانداری خراسان رضوی ( کل استان ) از جمله سازمانهای استفاده کننده از این سامانه نرم افزاری می باشند. 

 

 

 

 

 

 

برخی از امکانات سامانه :

 

  1.   مدیریت اطلاعات مکان ها، ساختمانها و تجهیزات 
  2.   اســتعلام خودکار  و نرم افزاری و دریافت و بروز رسانی اطلاعات قبوض
  3.   عملیات حسابداری  ، مالی   و  پرداخت هزینه های انرژی
  4.  نـــرمـال ســازی ا اطلاعات و میانگین مصرف
  5. دریافت اطلاعات مورد نیاز و محاسبه  شـاخص های شش گانه مدیریت ســبز  موضوع تصویب نامه شماره 36637/ ت 55490 ه  هیئت وزیران
  6.   رتــبه بندی و رده انــرژی ساختمان ها  بر اساس استاندارد 14254
  7. تحلیل اطلاعات و پیشنهاد   فرصــت های صــرفه جویی (Savings Opportunities به همراه برآورد ریالی هر فرصت 
  8.   تعریف پــروژه های بــهبود  و پیگیری اجرای آن با ارجاع به کارشناسان مربوطه و ثبت در سوابق مکان و اشتراک ، به همراه نمایش اطلاعات دانشی و صرفه جویی انجام شده