نتایج استفاده از مدل «سیبنا» در سازمان‌های متمرکز تشریح شد

به گزارشخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،کتاب نظام برنامه و بودجه یکپارچه در سازمانهای متمرکز (مدل سیبنا بیزینس) از هجده فصل تشکیل شده است که عناوین آنها عبارتند از بودجه و جایگاه آن در سازمان، آشنایی با اصول و مبانی بودجهریزی، جایگاه بودجه در قوانین ایران، آشنایی با مدل سیبنا، استانداردسازی سازمان، مدی...