سیبنا درآمدها و هزینه های شهرداری قزوین را شفاف می کند

وقایع خبری : علی نعیمی پور، مدیر برنامهوبودجه شهرداری قزوین در نشست آموزشی آشنایی مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری با سامانه یکپارچه برنامهوبودجه (سیبنا) از اجرایی شدن این نرمافزار در راستای مدیریت متمرکز بودجه، پیشبینی مکانیزه بودجه، کاهش هزینه ها و همچنین سهولت دسترسی مدیران به اطلاعات بودجه خبر ...