مدیریت تصویب و توزیع بودجه در استانها و واحدهای اجرایی

مدیریت تخصیص بودجه و انجام محاسبات مربوطه برای هر دستگاه اجرایی

و انجام اتوماسیون فرآیند ابلاغ بودجه به استانها با قابلیت صحت سنجی اسناد از طریق QR Code

هماهنگی با نظام مالی و دریافت اطلاعات عملکرد مالی و تفریغ بودجه

مدیریت تصویب و توزیع بودجه در استانها و واحدهای اجرایی

مدیریت تخصیص بودجه و انجام محاسبات مربوطه برای هر دستگاه اجرایی

و انجام اتوماسیون فرآیند ابلاغ بودجه به استانها با قابلیت صحت سنجی اسناد از طریق QR Code

هماهنگی با نظام مالی و دریافت اطلاعات عملکرد مالی و تفریغ بودجه