رونمایی از سامانه یکپارچه معاملات و قراردادها به همراه اپلیکیشن همراه مدیران ، در سازمان اقتصادی رضوی و مجموعه شرکت‌های تابعه

مدیریت یکپارچه فرآیندهای درخواست و مجوز معاملات ،تعریف مناقصات و مزایدات تعریف محدوده جغرافیایی تعهدات ، اطلاع رسانی API Base (زیر ساخت شفافیت) تعریف الگوهای متنی قرارداد (با استفاده از پایگاههای داده تعریف شده) ، گردشکار تایید، امضای دیجیتال مدیریت تغییرات و اصلاح قراردادها ، مدیریت صورت وض...