محصول دانش بنیان

سامانه  یکپارچه بودجه ریزی ، نظارت ، اجرا

طرح برگزیده جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی ( اصفهان 1396 )