استفاده از بستر فناوری اطلاعات برای کنترل و مدیریت منابع و مصارف حوزه آب و انرژی در راستای استفاده بهینه و کاهش هزینه های مربوطه یکی از ملزومات این روزهای سازمانهای بزرگ ابعاد می باشد.

سازمانهای بزرگ و شهرداری ها ، مجموعه ای از ساختمانهای متنوع را در برمی گیرد که باتوجه به شرایط اقلیمی ، از مصرف کنندگان عمده منابع انرژی به حساب می آیند، از طرفی، گستردگی و پراکندگی مراکز زیرمجموعه این سازمانها بر پهنه جغرافیایی ، امکان مدیریت،کنترل و بررسی سطح مصرف انرژی این مجموعه گسترده را با روشهای سنتی، تقریبا ناممکن می نماید.

تجربه های موفق مدلهای معتبر دنیا در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب و انرژی همگی حکایت از ،حرکت به سمت "تجمیع اطلاعات و استفاده از ابزارهای نوین رصد مصرف منابع " دارد. لذا گام اول در مدیریت منابع و مصارف آب و انرژی ، ایجاد رصدخانه متمرکز می باشد.