آموزش سامانه امور قراردادهای شهرداری مشهد برگزار شد

معاون نرم افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از برگزاری کارگاه آموزشی سامانه امور قراردادها به برای نمایندگان و بهره برداران این سامانه در مجموعه سازمانهای شهرداری خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد " علیرضا بادبزنچی" ضمن اعلام مطلب فوق گفت : با توجه به استقرار سامانه امور قراردادها به آدرس http://bpls.mashhad.ir و لزوم ثبت اطلاعات قراردادهای حوزه های سازمانی شهرداری در این سامانه، جلسه کارگاه آموزشی این سامانه در روز پنج شنبه بیستم شهریورماه از ساعت 10 الی 14 در محل سایت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی و با حضور نمایندگان سازمان ها برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه آموزشی، به طور کلی فرآیند گردش اطلاعات و الزامات ثبت درخواست ها بر اساس دستورالعمل های سامانه مدیریت پروژه (EPM)، تشریح و ارائه گردید.
بادبزنچی در ادامه به مهمترین سرفصل های آموزشی مطرح شده در این کارگاه اشاره کرد و ادامه داد : الگوهای قرارداد، تنظیم قرارداد، مدیریت تغییرات قرارداد، فرآیند تدوین قرارداد جزو مهمترین سرفصل های آموزشی مطرح شده بود . که نمایندگان سازمان ها به ثبت اطلاعات قراردادی خود در سامانه قراردادها پرداختند.
معاون نرم افزار سازمان همچنین در خصوص دستاوردهای این سامانه ( امور قراردادها ) اظهارداشت: یکپارچگی درتدوین قراردادها، کنترل خودکار اعتبارات، مدیریت تعهدات قراردادها، ایجاد بانک اطلاعات جامع پیمانکاران، رعایت الزامات نظام برنامه ریزی و مالی در تدوین قرارداد، مدیریت یکپارچه و لحظه ای قرارداد در مجموعه شهرداری ، و گزارشات تحلیلی یکپارچه جزو مهمترین دستاوردهای این سامانه می باشد.
بادبزنچنی گفت: سامانه امور قراردادها با سامانه برنامه و بودجه ارتباط داشته و از سویی دیگر تمام تمام قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران منعقد می‌کند از طریق الکترونیک تبادل می‌شود. به عبارتی دیگر امضای الکترونیک در این سامانه نیز فعال می باشد

افزودن نظر جدید